امنیت کدام نوع از انواع اطلاعات؟

وقتی از امنیت اطلاعات صحبت می کنیم،‌ اطلاعات را در تمام شکلهای آن مد نظر داریم ،‌نه فقط به صورت الکترونیکی یا کامپیوتری. بنا بر این تمام اسناد کاغذی،‌ صوتی – تصویری، الکترونیکی و … در این مقوله جایگاه خاص خود را دارند. اما موضوع امنیت اطلاعات الکترونیکی امروزه جذاب تر و مهم تر به نظر می رسد. از یک طرف انواع اشکال نمایش اطلاعات به سمت الکترونیکی شدن حرکت می کند و از سوی دیگر مکانیزمهای پردازش و تبادل آنها هم همگام با گسترش شبکه های اطلاعاتی به شکل الکترونیکی در می آید.    

اشتراک گذاری