معادل فارسی برای Security Orchestration

یکی از مشکلات همیشگی ما در مواجهه با پدیده های جدید، دو راهی استفاده از نام پدیده به زبان اصلی یا پیدا کردن معادل مناسب برای آن است. گاهی آن پدیده از دنیایی آمده که قبلاً در آنجا معادل سازی انجام گرفته اما گاهی هم این اتفاق صورت نگرفته است. نداشتن معادل فارسی وقتی دردسر… Continue reading “معادل فارسی برای Security Orchestration”

اشتراک گذاری