راهبری امنیت با پاورشل ویندوز (۲)

برای مشاهده سرویس هایی که در حال اجرا هستند در پاورشل ویندوز، با استفاده از فرمان Get-Service و فیلتر کردن خروجی آن بر اساس status های معادل running عمل می کنیم: Get-Service | Where-Object {$_.status -eq “running”} و برای اینکه توصیف هر پروسس را مشاهده کنیم: get-wmiobject win32_service | format-list Name, Description.

اشتراک گذاری

راهبری امنیت با پاورشل ویندوز (۱)

“Windows PowerShell® is a task-based command-line shell and scripting language designed especially for system administration. Built on the .NET Framework, Windows PowerShell helps IT professionals and power users control and automate the administration of the Windows operating system and applications that run on Windows. Built-in Windows PowerShell commands, called cmdlets, let you manage the computers in… Continue reading “راهبری امنیت با پاورشل ویندوز (۱)”

اشتراک گذاری