یادداشت من در ماهنامه بانکداری الکترونیک

ماهنامه بانکداری الکترونیک، شماره مرداد و شهریور در صفحه نوزده و بیست، یادداشتی از من و یکی از همکاران با عنوان “مکانیزم ها و شاخص های امنیت نرم افزارهای بانکداری الکترونیکی” به چاپ رسانده است. سایت مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور (فابا)

اشتراک گذاری

مقایسه پیچیدگی کشف مشکلات امنیتی و رفع آنها

پاراگرافی کلیدی از گزارش سالانه Veracode در مورد وضعیت عمومی امنیت نرم افزارها و برنامه های کاربردی: “A common misperception is that it is easy to find defects and difficult to fix them. While this may often be true of functional defects in software it is less true for security defects. Observing a variance from… Continue reading “مقایسه پیچیدگی کشف مشکلات امنیتی و رفع آنها”

اشتراک گذاری