رقابت برای جایگزینی الگوریتم Hash استاندارد SHA

الگوریتم درهم ساز skein یکی از پنج کاندیدای نهایی رقابت برای جایگزینی SHA است. این رقابت مشابه آنچه برای الگوریتم رمز AES اتفاق افتاد، با حضور برترین های رمز آکادمیک و صنعت توسط NIST برگزار میشود. یکی از طراحان این الگوریتم، Bruce Schneier است که یکی از مشهورترین دانشمندان رمز و پروتکل های امنیتی است.… Continue reading “رقابت برای جایگزینی الگوریتم Hash استاندارد SHA”

اشتراک گذاری