بیست و پنج خطای خطرناک برنامه نویسی

مؤسسه SANS با همکاری CWE ، لیستی از خطرناک ترین خطاهای نرم افزاری ـ ناشی از عدم رعایت اصول برنامه نویسی امن ـ را منتشر و بروز می کند. در حال حاضر، نگارش دوم این لیست در دسترس است. این بیست و پنج مورد در سه دسته زیر طبقه بندی شده اند: خطاهای ناشی از… Continue reading “بیست و پنج خطای خطرناک برنامه نویسی”

اشتراک گذاری