نحوه برخورد با دانلود فایل های اجرایی

نتایج یک نظرسنجی در بخش یادداشت های روزانه SANS : How is your organization dealing with Windows executables? ۵۵٫۱ % =>We block all inbound executable ۱۰٫۲ % =>We allow download of executable by a select group ۱۹٫۶ % =>We only block email borne executable ۱٫۵ % =>We only block executable via direct download (browser, FTP,… Continue reading “نحوه برخورد با دانلود فایل های اجرایی”

اشتراک گذاری