DROP vs REJECT

در اغلب فایروالهای امروزی دو سیاست Drop و Reject در برخورد با بسته های عبوری غیر مجاز به کار میرود. اما کدامیک از اینها و تحت چه شرایطی بر دیگری ترجیح دارند؟ تفاوت اساسی این دو سیاست، میزان اطلاعاتی است که برای ارسال کننده بسته ها (sender) فرستاده میشود. در حالت Drop ، فرستنده هیچ… Continue reading “DROP vs REJECT”

اشتراک گذاری