بایگانی ماهیانه: اسفند ۱۳۹۲

برندگان بهترین وبلاگ های امنیتی ۲۰۱۳

طبق معمول هر سال، در پایان کنفرانس RSA برندگان بهترین وبلاگ های امنیتی از بین کاندیداهایی که قبلاً معرفی شده بودند اعلام می شوند.

این هم نتایج امسال:

Best Corporate Security Blog

Other nominees:

McAfee Blog: click here

CloudFlare Blog: click here

SecureWorks Blog: click here

Solutionary Minds Blog: click here

Kaspersky Lab Securelist Blog: click here

Veracode Blog: click here

Trend Micro Blog: click here

AND THE WINNER IS:

Naked Security Blog: click here

Best Security Podcast

Other nominees:

Liquidmatrix Security Digest: click here

EuroTrashSecurity: click here

SANS Internet Storm Center: click here

Southern Fried Security: click here

Risky Business: click here

Sophos Security Chet Chat: click here

And the winner is:

Paul Dotcom: click here

The Most Educational Security Blog

Other nominees:

BH Consulting’s Security Watch Blog: click here

Security Uncorked Blog: click here

Dr. Kees Leune’s Blog: click here

Securosis Blog: click here

Social-Engineer.org Blog: click here

Critical Watch Blog: click here

The Security Skeptic Blog: click here

The New School of Information Security Blog: click here

And the winner is:

Krebs On Security: click here

The Most Entertaining Security Blog

Other nominees:

Packet Pushers Blog: click here

Securosis Blog: click here

Errata Security Blog: click here

Naked Security Blog: click here

Uncommon Sense Security Blog: click here

PSilvas Blog: click here

And the winner is:

J4VV4D’s Blog: click here

The Blog That Best Represents The Security Industry

Other nominees:

SpiderLabs Anterior Blog: click here

۱ Raindrop Blog: click here

Naked Security Blog: click here

The Firewall (Forbes) Blog: click here

Threat Level (Wired) Blog: click here

Securosis Blog: click here

Michael Peters Blog: click here

And the winner is:

Krebs On Security Blog: click here

The Single Best Blog Post or Podcast Of The Year

Other nominees:

The Epic Hacking of Mat Honan and Our Identity Challenge: click here

Application Security Debt and Application Interest Rates: click here

Why XSS is serious business (and why Tesco needs to pay attention): click here

Levelling up in the real world: click here

Secure Business Growth, Corporate Responsibility with Ben Tomhave: click here

And the winner is:

Meet The Hackers Who Sell Spies The Tools To Crack Your PC (And Get Paid Six-Figure Fees): click here

The Security Bloggers Hall Of Fame

The other nominees are:

Richard Bejtlich

Gunnar Peterson

Naked Security Blog

Wendy Nather

And the winner is:

Jack Daniel

اشتراک گذاری

مدیریت لاگ، پیش نیاز راه اندازی مرکز عملیات امنیت

اگر یک سیستم مدیریت لاگ عملیاتی و قابل استفاده ندارید، شما به هیچ عنوان کاندیدای استفاده از SIEM و راه اندازی SOC نیستید. این موضوع آنقدر بدیهی بوده و در دنیا پذیرفته شده است که اساساً SIEM را به نوعی تکامل یافته مدیریت لاگ می دانند. صرفاً سازمانی که  با معضل مدیریت لاگ به صورت عملی و در مقیاس بزرگ درگیر شده باشد این موضوع را درک می کند. کم نیستند سازمان هایی که حتی یک IP Plan مشخص و درست ندارند چه رسد به مدیریت لاگ، و الان در پی خرید SIEM هستند. 

اشتراک گذاری