بایگانی ماهیانه: اردیبهشت ۱۳۹۰

بیست و پنج خطای خطرناک برنامه نویسی

مؤسسه SANS با همکاری CWE ، لیستی از خطرناک ترین خطاهای نرم افزاری ـ ناشی از عدم رعایت اصول برنامه نویسی امن ـ را منتشر و بروز می کند. در حال حاضر، نگارش دوم این لیست در دسترس است. این بیست و پنج مورد در سه دسته زیر طبقه بندی شده اند:

  • خطاهای ناشی از تعامل ناامن اجزای نرم افزار با یکدیگر (هشت مورد)
  • خطاهای ناشی از مدیریت ناامن منابع (ده مورد)
  • خطاهای ناشی ضعف در مکانیزم های دفاعی (هفت مورد)

این لیست با  به همراه رفرنس ها با توضیحات کامل ارائه شده است.  

اشتراک گذاری