نحوه برخورد با دانلود فایل های اجرایی

نتایج یک نظرسنجی در بخش یادداشت های روزانه SANS : How is your organization dealing with Windows executables? 55.1 % =>We block all inbound executable 10.2 % =>We allow download of executable by a select group 19.6 % =>We only block email borne executable 1.5 % =>We only block executable via direct download (browser, FTP,… Continue reading “نحوه برخورد با دانلود فایل های اجرایی”

اشتراک گذاری