بایگانی ماهیانه: فروردین ۱۳۹۰

نحوه برخورد با دانلود فایل های اجرایی

نتایج یک نظرسنجی در بخش یادداشت های روزانه SANS :

How is your organization dealing with Windows executables?
۵۵٫۱ % =>We block all inbound executable
۱۰٫۲ % =>We allow download of executable by a select group
۱۹٫۶ % =>We only block email borne executable
۱٫۵ % =>We only block executable via direct download (browser, FTP, etc)
۱۳٫۵ % =>We allow all executable without any restrictions
Total Answers: 1309
به نظر من عدد ۵۵ درصد به نوعی بیانگر معدل اطلاعات خوانندگان این سایت است.
اشتراک گذاری