بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۸۵

۲۰ آسیب پذیری امنیتی برتر در سال ۲۰۰۶

نگارش هفتم ۲۰ آسیب پذیری برتر در سال ۲۰۰۶ توسط SANS منتشر شد. سرفصلهای این سند که به صورت سالانه منتشر میشود عبارت است از: 

Operating Systems
W1. Internet Explorer
W2. Windows Libraries
W3. Microsoft Office
W4. Windows Services
W5. Windows Configuration Weaknesses
M1. Mac OS X
U1. UNIX Configuration Weaknesses
Cross-Platform Applications
C1 Web Applications
C2. Database Software
C3. P2P File Sharing Applications
C4 Instant Messaging
C5. Media Players
C6. DNS Servers
C7. Backup Software
C8. Security, Enterprise, and Directory Management Servers

Network Devices
          N1. VoIP Servers and Phones
          N2. Network and Other Devices Common Configuration Weaknesses

Security Policy and Personne
         H1. Excessive User Rights and Unauthorized Devices
         H2. Users (Phishing/Spear Phishing)

Special Section
        Z1. Zero Day Attacks and Prevention Strategies

 

اشتراک گذاری

nessus+راهنمای امنیت اطلاعات برای مدیران

نگارش ۳.۰.۴ نرم افزار nessus برای ویندوز که از حالت beta خارج شده:

http://www.nessus.org/download

نگارش اول راهنمای امنیت اطلاعات برای مدیران که NIST منتشر کرده:

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-100/NIST-SP-800-100.zip 

اشتراک گذاری

تغییر سایز دیسک مجازی در vmware

اگر با vmware کار میکنید احتمالاْ با مشکل کمبود سایز دیسک مجازی روبرو شده اید. متن زیر چگونگی افزایش سایز دیسک رو نشون میده:

     

۱)       On the Host Machine: stop the Virtual machine that you need to allocate more HDD space to.

۲)       Run C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-vdiskmanager.exe to re-size the vmdk file. This will resize the HDD but not the partition.
For example: C:\Program Files\VMware\VMware Server>vmware-vdiskmanager.exe -x 80Gb -t 1 “C:\Virtual Machines\Viper\Windows Server 2003 Enterprise Edition.vmdk”

۳)       Exit BootIt and restart the virtual machine.

۴)       On the virtual machine: Download a copy of BootIt NG (Boot It Next Generation). http://www.terabyteunlimited.com/downloads/bootitng.zip

۵)       Run the .exe and create a bootable CD ISO. Make sure you include the VGA drivers in the options!.

۶)       Copy the ISO to a different machine (eg the Host server) or a network location. For example: C:\BOOTITNG.ISO

۷)       On the Host machine: set the virtual machine to use the BootIt ISO as the CD Drive.

۸)       Start the Virtual Machine: hit ESC to bring up the boot manager as VMWare is loading and select to boot off the CD Drive with the ISO loaded.

۹)       When the BootIt GUI starts, resize the partition.

۱۰)   Restart the Virtual machine.

منبع: http://www.michael-daniel.com/blog/?p=26

 

اشتراک گذاری